Ochrana osobných údajov

1. Účel a rozsah tohto informačného dokumentu

 • Účelom tohto informačného dokumentu o spracúvaní údajov (ďalej len „Informácia“) je určiť zákonný režim používania evidencií/databáz spravovaných spoločnosťou MM-VILL Elektroinštalačná Služba, s.r.o. (ďalej len „Spracúvateľ“) a zabezpečiť dodržiavanie ústavných zásad ochrany údajov, práva na informácie o vlastnom údajovom osude a požiadaviek na bezpečnosť údajov, ako aj zabezpečiť, aby každý podľa právneho rámca disponoval svojimi osobnými údajmi, poznal okolnosti spracúvania a zabránil neoprávnenému prístupu, zmenám údajov a neoprávnenému zverejneniu údajov. Ďalej táto Informácia slúži na informovanie dotknutých osôb o spracúvacej praxi Spracúvateľa.
 • Rozsah tejto Informácie sa vzťahuje na spracúvanie osobných a špeciálnych údajov vo všetkých organizačných jednotkách Spracúvateľa.

2. Právne predpisy

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „GDPR“)
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
 • Obchodný zákonník
 • Občiansky súdny poriadok
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“)
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame (ďalej len „Zákon o reklame“)

3. Údaje o Spracúvateľovi

Aktuálne údaje o Spracúvateľovi sú nasledovné:

 • Názov: MM-VILL Elektroinštalačná Služba
 • IČO: 13550237-2-11
 • DIČ: 13550237
 • Sídlo: 2800 Tatabánya, Ibolya utca 21.
 • Prevádzka: 2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4/C
 • Poštová adresa: 2800 Tatabánya, Ibolya utca 21.
 • Telefónne číslo: +36 34 336 649
 • E-mailová adresa: info@mmvill.hu

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov, účel, doba a právny základ spracúvania

Správca údajov vykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby alebo právneho oprávnenia. V prípade dobrovoľného súhlasu môže dotknutá osoba kedykoľvek požiadať o informácie o rozsahu spracúvaných údajov a spôsobe ich využitia a má právo odvolať svoj súhlas, s výnimkou určitých prípadov, v ktorých sa spracúvanie údajov vykonáva na základe právneho povinného predpisu (v takýchto prípadoch správca údajov informuje dotknutú osobu o ďalšom spracúvaní údajov).

Poskytovatelia údajov sú povinní uvádzať všetky poskytnuté údaje čo najpresnejšie podľa svojich najlepších vedomostí.

Ak poskytovateľ údajov neposkytuje svoje vlastné osobné údaje, je povinnosťou poskytovateľa údajov získať súhlas dotknutej osoby.

Ak správca údajov prenáša údaje spracúvateľom údajov alebo iným tretím stranám, správca údajov vedie evidenciu o týchto prenáškach. Záznam o prenose údajov musí obsahovať adresáta prenosu údajov, spôsob, dátum a rozsah prenesených údajov.

Správca údajov vykonáva nasledujúce spracúvania údajov:

Kontaktný formulár

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby

Rozsah spracúvaných údajov: meno, e-mailová adresa

Účel spracúvania: naviazanie kontaktu záujemcov s prevádzkovateľom údajov

Prenos údajov: cez softvér na tvorbu webových stránok WordPress, s použitím šablóny DIVI od Elegant Themes.

Právny základ prenosu údajov: súhlas dotknutej osoby

Spracovatelia údajov: Elegant Themes, Inc. 584 Castro Street #123 Apartment 3A San Francisco, CA 94114 USA,

Lehota na vymazanie údajov: do odvolania

Možné dôsledky nesposkytnutia údajov: neúspešné naviazanie kontaktu

Prihlásenie na otvorené pozície

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby

Rozsah spracúvaných údajov: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krátka textová správa, životopis v priloženom súbore

Účel spracúvania: prihlásenie na otvorené pozície, naviazanie kontaktu na pracovný pohovor

Prenos údajov: cez softvér na tvorbu webových stránok WordPress, s použitím šablóny DIVI od Elegant Themes.

Právny základ prenosu údajov: súhlas dotknutej osoby

Spracovatelia údajov: Elegant Themes, Inc. 584 Castro Street #123 Apartment 3A San Francisco, CA 94114 USA,

Lehota na vymazanie údajov: do odvolania

Možné dôsledky nesposkytnutia údajov: neúspešné naviazanie kontaktu

5. Práva dotknutých osôb a možnosti nápravy

Dotknuté osoby môžu kedykoľvek písomne požiadať správcu údajov o informácie týkajúce sa spôsobu spracúvania ich osobných údajov, môžu uplatniť svoju požiadavku na vymazanie alebo úpravu údajov a môžu odvolať súhlas udelený na vyššie uvedených kontaktoch.

Právo na vymazanie dotknutého: Dotknutá osoba nemôže uplatniť právo na vymazanie údajov, ktoré sú povinne spracúvané podľa právnych predpisov.

Obsah práva na informácie: Na základe požiadavky dotknutej osoby správca údajov poskytne dotknutej osobe zhrnuté, zrozumiteľné informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR, ako aj o informáciách uvedených v článkoch 15 až 22 a 34.

Obsah práva na prístup: Na požiadanie dotknutej osoby správca údajov poskytne informáciu o tom, či sa u neho spracúvajú údaje dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie týka dotknutej osoby, má právo na prístup k týmto údajom:

 • údaje o dotknutej osobe;
 • účel(y) spracúvania údajov;
 • kategórie osobných údajov dotknutej osoby;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
 • doba uchovávania údajov;
 • právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania údajov;
 • právo obrátiť sa na súd alebo dozorný orgán;
 • zdroj údajov;
 • podrobnosti o profilovaní a/alebo automatizovanom rozhodovaní a jeho praktické účinky;
 • prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

Pri požiadavke na poskytnutie údajov správca údajov poskytne dotknutej osobe kópiu týchto údajov, ktoré sú vo vzťahu k nej. Na osobitnú požiadavku je možné požiadať o elektronické doručenie od správcu údajov.

Lehota na poskytnutie požadovaných údajov je 30 dní od doručenia požiadavky.

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu nepresných údajov, ktoré spravuje správca údajov.

Právo na vymazanie: Ak sa vzťahuje na dotknutú osobu niektorý z nasledujúcich dôvodov, správca údajov na jej požiadanie bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, vymaže údaje týkajúce sa dotknutej osoby:

 • údaje boli spracúvané nezákonne (bez právneho základu alebo bez súhlasu dotknutej osoby);
 • údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne získané;
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním údajov a správca údajov nemá iný právny základ na ich spracúvanie;
 • údaje boli získané v súvislosti so sprístupňovaním informačných spoločností;
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnych povinností, ktoré vyplývajú na správcu údajov.

Správca údajov nemôže vykonať vymazanie údajov, ak sa tieto údaje ďalej spracúvajú z nasledujúcich dôvodov:

 • na splnenie právnych povinností, ktoré vyplývajú na správcu údajov;
 • pre vykonávanie práva na slobodu prejavu a informácie;
 • vo verejnom záujme;
 • na účely archivácie, vedeckého výskumu, výskumu alebo štatistiky;
 • na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov: Ak sa vzťahuje na dotknutú osobu niektorý z nasledujúcich dôvodov, správca údajov na jej požiadanie obmedzí spracúvanie údajov:

 • dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, počas ktorej sa presnosť údajov preveruje;
 • spracúvanie údajov je nezákonné, ale dotknutá osoba žiada o obmedzenie miesto vymazania údajov a požaduje obmedzenie spracúvania údajov;
 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietne voči spracúvaniu údajov.

Ak správca údajov obmedzí spracúvanie akéhokoľvek údaju, takto obmedzené údaje spracúva iba súhlasom dotknutej osoby, na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov iných fyzických alebo právnických osôb, alebo z dôvodu verejného záujmu.

Právo na odvolanie: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov správcovi údajov – písomne. V prípade takejto žiadosti správca údajov bezodkladne a definitívne vymaže všetky údaje, ktoré o dotknutej osobe spravuje a ktorých ďalšie uchovávanie nie je stanovené zákonom alebo nie je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním.

Právo na prenositeľnosť údajov: Dotknutá osoba má právo požiadať o poskytnutie jej osobných údajov správcom údajov v štandardnom strojovo čitateľnom formáte a prenos týchto údajov inému správcovi údajov. Žiadosť musí správca údajov splniť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Dotknutá osoba má právo, aby nebol predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov (napríklad profilovaní), ktoré by malo na ňu právne účinky alebo by ju výrazne ovplyvnilo. Toto právo sa nevzťahuje v prípade, ak:

 • je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo vykonanie zmluvy medzi dotknutou osobou a správcom údajov;
 • dotknutá osoba výslovne súhlasí s použitím takéhoto postupu;
 • je takéto použitie povolené zákonom;
 • je potrebné na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Kontaktovanie

E-maily prichádzajúce počas kontaktovania s prevádzkovateľom údajov, a ich obsah (najmä meno odosielateľa, adresa, dátum, prílohy) sú uchovávané prevádzkovateľom údajov počas obdobia 5 rokov a potom sú vymazané.

7. Spôsob uchovávania údajov, ich zabezpečenie

Prevádzkovateľ údajov uchováva údaje, ktoré spravuje – či už vo forme papiera alebo elektronicky – na svojom sídle a/alebo prevádzkových miestach.

Výnimkou z bodu (1) sú údaje uchovávané u spracovateľov údajov, ktorých miesto uchovávania sa nachádza na sídle spracovateľa údajov.

Prevádzkovateľ údajov používa informačný systém, ktorý zabezpečuje, že údaje sú:

dostupné pre oprávnené osoby (dostupnosť);

a chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť).

Ochrana údajov sa týka najmä:

neoprávneného prístupu k údajom;

ich zmeny;

preposielania;

zmazania;

verejného sprístupnenia;

a neprístupnosti vyplývajúcej z technických zmien.

Prevádzkovateľ údajov používa vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu elektronicky spracovávaných údajov v súlade s aktuálnym stavom techniky. Pri overovaní zhody sa osobitná pozornosť venuje riziku spojenému so spracúvaním údajov v prevádzkovateľových systémoch. Informačná ochrana zabezpečuje, že uložené údaje nie sú priamo priraditeľné alebo prepojiteľné s dotknutými osobami (okrem prípadov, keď to zákon povoluje).

Prevádzkovateľ údajov zabezpečuje, že počas spracovania údajov:

majú prístup k údajom iba oprávnené osoby, keď je to potrebné;

k informáciám majú prístup iba osoby s príslušnými oprávneniami;

sú informácie a spôsob ich spracovania chránené pred skreslením a zneužitím.

Prevádzkovateľ údajov a prípadní používaní spracovatelia údajov poskytujú ochranu pred podvodmi, špehovaním, vírusmi, neoprávneným vniknutím, poškodením a prírodnými katastrofami. Prevádzkovateľ (alebo spracovateľ údajov) používa ochranné opatrenia na úrovni serverov a aplikácií.

Správy odoslané prevádzkovateľovi údajov prostredníctvom internetu – akýmkoľvek spôsobom – sú zvýšene vystavené hrozbám zo strany siete, ktoré môžu viesť k úprave informácií, neoprávnenému prístupu alebo iným nelegálnym aktivitám. Prevádzkovateľ však robí všetko, čo je rozumne možné a očakávateľné vzhľadom na súčasný stav techniky, na odstránenie takýchto rizík. Preto sú systémy monitorované, aby sa zaznamenali bezpečnostné odchýlky, aby sa získali dôkazy o bezpečnostných udalostiach a aby sa vyhodnotila účinnosť preventívnych opatrení.

8. Procedurálne pravidlá

Ak vznikne akýkoľvek požiadavok podľa článkov 15 až 22 nariadenia GDPR voči prevádzkovateľovi údajov, prevádzkovateľ údajov informuje dotknutú osobu písomne o opatreniach prijatých na základe požiadavky, najneskôr do 30 dní od doručenia požiadavky.

Ak zložitosť požiadavky alebo iné objektívne okolnosti odôvodňujú, že uvedená lehota sa raz môže predĺžiť, maximálne o 60 dní. Prevádzkovateľ údajov informuje dotknutú osobu písomne o predĺžení lehoty spolu s primeraným odôvodnením predĺženia.

Prevádzkovateľ poskytuje informácie bezplatne, s výnimkou prípadov, keď:

dotknutá osoba opakovane požaduje informácie/ opatrenia o podstate zmenené;

požiadavka je jednoznačne neopodstatnená;

požiadavka je nadmerná.

V prípadoch uvedených v bode (3) je prevádzkovateľ oprávnený:

odmietnuť požiadavku;

podmieňovať vykonanie požiadavky úhradou primeranej poplatku.

Ak žiadateľ požaduje poskytnutie údajov na papierovom médiu alebo elektronickom médiu (na CD alebo DVD), prevádzkovateľ údajov bezplatne poskytne dotknutej osobe kópiu požadovaných údajov (s výnimkou prípadov, keď vybraná platforma technicky predstavuje nepomerne vysoké ťažkosti). Za každú ďalšiu požadovanú kópiu sa účtuje správny poplatok vo výške 500,- Sk za stranu/CD-DVD.

Prevádzkovateľ informuje všetky osoby, ktorým boli dotknuté údaje predtým zverejnené, o vykonaných opravách, výmazoch alebo obmedzeniach, pokiaľ nie je možné alebo neprimerane náročné takéto informácie poskytnúť.

Ak to dotknutá osoba požaduje, prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, komu boli jej údaje poskytnuté.

Odpoveď na požiadavku poskytuje prevádzkovateľ údajov elektronickou formou, s výnimkou prípadov, keď:

dotknutá osoba výslovne požaduje iný spôsob odpovede a to neprináša neopodstatnené nadmerné náklady prevádzkovateľovi údajov;

prevádzkovateľ údajov nevie o elektronickej dostupnosti dotknutej osoby.

9. Opravný prostriedok

Ak máte námietky alebo problémy s spracovaním údajov prevádzkovateľom, obráťte sa s dôverou na prevádzkovateľa na jednom z kontaktov uvedených v bode 3.

Ak podľa názoru dotknutej osoby prevádzkovateľ údajov a/alebo spracovatelia porušili jej práva, má právo obrátiť sa na súd s právomocou a právomocou podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Ak dotknutá osoba chce podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania údajov, môže to urobiť na Úrade na ochranu osobných údajov, na nasledujúcich kontaktoch: sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; poštová adresa: 1530 Budapešť, Poštová schránka: 5. Telefón: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu; webová stránka: www.naih.hu.

10. Spolupráca s orgánmi

Prevádzkovateľ údajov je povinný poskytnúť určité osobné údaje na základe oficiálneho požiadavky oprávnených orgánov.

Prevádzkovateľ údajov poskytuje v prípadoch uvedených v bode (1) len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, ktorý bol určený orgánom, ktorý požiadal o tieto údaje.

Dátum: Tatabánya, 24. mája 2018.